Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ

Khảo sát

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng dịch vụ bảo trì thuê ngoài?

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của ITC

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY (“ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN”) NÊU RÕ CÁC YÊU CẦU QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN VÀ QUAN HỆ CỦA BẠN ĐỐI VỚI ITC. BẠN CẦN PHẢI ĐỌC CHÚNG CẨN THẬN VÌ CHÚNG CHỨA ĐỰNG NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ CÁC CHỈ DẪN VÍ DỤ NHƯ THỜI HIỆU CỦA DỊCH VỤ, CÁC KHOẢN PHÍ ĐỐI VỚI VIỆC KẾT THÚC SỚM, QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI TRONG VIỆC THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN, CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, SỰ RIÊNG TƯ CÁ NHÂN, VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI PHÂN XỬ THAY CHO TẠI TÒA ÁN. NẾU BẠN CHẤP THUẬN THOẢ THUẬN NÀY, NÓ SẼ ÁP DỤNG CHO MỌI HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC HỢP ĐỒNG HIỆN THỜI CỦA BẠN.

Thoả thuận

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, CÙNG VỚI MỖI ĐẶT HÀNG DO BẠN GỬI ĐẾN VÀ ĐƯỢC CHÚNG TÔI ĐƯỢC CHẤP THUẬN, BẤT KỲ CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG ĐỀ CẬP TỚI ĐẶT HÀNG CỦA BẠN VÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CÁ NHÂN, HÌNH THÀNH MỘT THỎA THUẬN TOÀN BỘ GIỮA BẠN VÀ ITC (“THỎA THUẬN”). Đặt hàng sẽ hình thành một phần của “Thoả thuận” chỉ khi nó cũng được ITC xác nhận bằng một trong các hình thức điện thoại, tin nhắn, form đăng ký, e-mail hoặc văn bản. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện để được phép sử dụng Trang web ITC (định nghĩa dưới đây), hoặc nhận được các Dịch vụ (định nghĩa dưới đây). Nếu bạn chọn không gửi một Đặt hàng, thì “Thoả thuận” toàn bộ giữa bạn và ITC bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này, bất kỳ điều khoản bổ sung đề cập đến đặt hàng của bạn và Chính sách riêng tư cá nhân.

Các định nghĩa

Các điều khoản cụ thể được định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện này cũng được sử dụng trong Chính sách riêng tư cá nhân và được tham chiếu đến Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

“Bạn”

“Bạn” nghĩa là cá nhân bạn, là bất kỳ người nào, bao gồm bất kỳ người sử dụng lao động mà mà bạn đang đại diện cho họ.

“ITC”

Mọi tham chiếu đến ITC đều nói đến Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC.

“Hợp đồng Bảo trì”

“Hợp đồng Bảo trì” là cách thực hiện công việc được trả tiền định kỳ do ITC cung cấp và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định (thường từ 03 tháng trở lên). Hợp đồng Bảo trì không bao gồm bất kỳ các hợp đồng theo vụ việc ví dụ như “Thực hiện theo Lượt”, "Thực hiện theo Công việc" hoặc tương tự.

“Dịch vụ” và “Trang web ITC”

Mọi tham chiếu đến “Dịch vụ” nói đến bất kỳ cách thực hiện dịch vụ nào của ITC khi bạn đăng ký với ITC thông qua việc sử dụng Trang web ITC tại địa chỉ *.itc.vn (“Trang web ITC”) hoặc bằng cách gọi điện đến số điện thoại của ITC được cung cấp trên trang web, hoặc bất kỳ loại dịch vụ tại địa chỉ khách hàng của ITC. Các Điều khoản và Điều kiện này chi phối mọi cách thực hiện Dịch vụ nói trên. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chi phối bất kỳ yêu cầu Đặt hàng nào mà bạn gửi đến ITC.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2021 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.