Điều kiện sử dụng website

Khảo sát

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng dịch vụ bảo trì thuê ngoài?

Điều kiện sử dụng trang web

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Các Điều kiện sử dụng trang web dưới đây có hiệu lực từ 18-02-2009 cho tới khi có thông báo thêm.

Sự chấp thuận đối với các điều kiện sử dụng trang web

Việc sử dụng trang web của ITC phụ thuộc vào các Điều kiện sử dụng trang web. Sử dụng trang web này được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các Điều kiện sử dụng trang web và có hiệu lực kể từ lần đầu tiên bạn truy cập. Nếu bạn không chấp thuận các Điều kiện sử dụng trang web của ITC, bạn không được sử dụng trang web này. ITC có quyền cập nhật các Điều kiện sử dụng trang web mà không cần phải thông báo cho bạn. Các phiên bản mới nhất của các Điều kiện sử dụng trang web có thể xem bằng cách bấm vào liên kết "Điều kiện sử dụng" trên trang web www.itc.vn của chúng tôi. ITC có quyền thay đổi các Điều kiện sử dụng trang web bất kỳ lúc nào bằng cách đăng lên các thay đổi trực tuyến. Bạn có trách nhiệm tham khảo các Điều kiện sử dụng trang web khi truy cập trang web. Tiếp tục sử dụng trang web sau khi có những thay đổi đối với Điều kiện sử dụng trang web được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các thay đổi đã được đăng lên đó.

Định nghĩa

ITC, chúng tôi, của chúng tôi tham chiếu tới công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật ITC và các dịch vụ, nhãn hiệu do ITC cung cấp và sở hữu. Bạn, Khách hàng, Người dùng tham chiếu tới một cá nhân hay tổ chức, công ty đã đăng ký sử dụng dịch vụ của ITC và, khi có liên quan, cá nhân sử dụng trang web. Trang web, website, Trang web ITC tham chiếu tới http://www.itc.vn và các liên kết con của nó. Nguồn thông tin tham chiếu tới nhiều loại nguồn khác nhau bao gồm khu vực tải về, diễn dàn liên lạc, thông tin các sản phẩm, dịch vụ của ITC và các thông tin khác có trên trang web. Sản phẩm, Dịch vụ nghĩa là các đề nghị cung cấp của ITC, và có thể bao gồm Sản phẩm của bên thứ ba. Vấn đề có nghĩa là các lỗi/trục trặc/vấn đề kỹ thuật được ghi nhận đối với Máy tính và các thiết bị ngoại vi.

Điều khoản sử dụng cá nhân và phi thương mại

Trừ khi được qui định khác đi, Nguồn thông tin là để cho bạn dùng với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không được thay đổi, sao chép, phân phối, truyền đi, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo ra các dẫn xuất công việc, chuyển giao, hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, các sản phẩm và dịch vụ nhận được từ Nguồn thông tin.

Sự đảm bảo của khách hàng

BẠN KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BẤT KỲ NGƯỜI NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN BỞI BẠN, HOẶC AI ĐÓ KHÔNG CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC GỬI YÊU CẦU TỪ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

Quyền riêng tư và sự bảo vệ thông tin cá nhân

Xem chính sách về Quyền riêng tư nói rõ sự liên quan tới việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Không cho phép các hành vi sử dụng bị cấm hoặc phi pháp

Như là điều kiện để bạn sử dụng đối với Nguồn thông tin và Dịch vụ, bạn sẽ không được sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích bị cấm hoặc phi pháp theo các điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng Nguồn thông tin và Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể dẫn đến hư hại, mất khả năng hoạt động, quá tải, hoặc suy yếu bất kỳ máy chủ nào của ITC, hoặc (các) mạng kết nối đến bất kỳ máy chủ nào của ITC, hoặc gây cản trở tới bất kỳ việc sử dụng và thụ hưởng của bất kỳ Nguồn thông tin và/hoặc Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép tới bất kỳ Nguồn thông tin và/hoặc Dịch vụ, các tài khoản khác, các hệ thống mạng và máy tính được nối tới bất kỳ máy chủ của ITC hoặc tới bất kỳ Nguồn thông tin và/hoặc Dịch vụ, thông qua bẻ khóa (hacking), dò trộm mật khẩu (password mining ) hoặc theo bất kỳ cách nào khác. Bạn không được thu nhận hay cố gắng thu nhận bất kỳ tài liệu hoặc thông tin thông qua bất kỳ cách nào mà không được chủ ý tạo ra để sử dụng thông qua Nguồn thông tin và Dịch vụ.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2021 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.