Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ

Khảo sát

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng dịch vụ bảo trì thuê ngoài?

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của ITC

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 Chính sách riêng tư cá nhân

Chính sách riêng tư cá nhân của ITC là một phần không thể thiếu của Điều khoản và Điều kiện này, được trình bày ở đây để tham khảo. Nếu bạn chưa xem chính sách này, xin vui lòng đọc nó trước khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn đồng ý rằng ngoại trừ các Thông tin Cá nhân được xác định trong Chính sách riêng tư cá nhân, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu được tiết lộ hoặc gửi tới ITC thông qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc các cách khác, không phải là thông tin mật hoặc thông tin thuộc quyền sở hữu của bạn.

Giới hạn sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại

Trừ khi được quy định khác đi, bạn chỉ được sử dụng các Dịch vụ, Tài liệu và Phần mềm với mục đích cá nhân và phi thương mại tập trung vào các vấn đề bao gồm trong Hợp đồng dịch vụ của bạn. Bạn không được thay đổi, sao chép, phân phối, truyền đi, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo ra các dẫn xuất công việc, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ thu nhận được từ Dịch vụ, Tài liệu, hoặc Phần mềm. Bất kỳ Dịch vụ, Tài liệu và Phần mềm là chỉ sẵn dùng khi đề cập đến Dịch vụ thuộc một Hợp đồng dịch vụ hợp lệ.

Không cho phép các hành vi phi pháp hoặc bị cấm sử dụng

Như là điều kiện để sử dụng Trang web ITC hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của ITC, bạn sẽ không được sử dụng Tài liệu, Phần mềm hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn không được sử dụng Dịch vụ, Tài liệu, hoặc Phần mềm theo bất kỳ cách nào có thể gây hư hỏng, mất khả năng hoạt động, quá tải, hoặc làm suy yếu hoạt động của bất kỳ máy chủ nào của ITC, hoặc (các) mạng được kết nối đến bất kỳ máy chủ nào của ITC, hoặc gây cản trở việc sử dụng và thụ hưởng của bất kỳ bên nào đối với bất kỳ trang web ITC, Tài liệu, Phần mềm hoặc Dịch vụ. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào bất kỳ trang web ITC, các Tài liệu, Phần mềm hoặc Dịch vụ, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc (các) mạng được kết nối đến bất kỳ máy chủ nào của ITC, thông qua việc bẻ khoá (hacking), lấy trộm mật khẩu (password mining) hoặc theo bất cứ cách nào khác. Bạn không được thu nhận hoặc cố gắng thu nhận bất kỳ Trang web ITC nào, Tài liệu, Phần mềm hoặc Dịch vụ hoặc thông tin theo bất cứ cách nào khác ngoài những qui định cho phép cụ thể áp dụng khi bạn Đặt hàng.

Chính sách sử dụng hợp lý; Đình chỉ hoặc Kết thúc sử dụng Hợp đồng Bảo trì.

ITC không giới hạn số lượng cuộc gọi hoặc số lượng các yêu cầu hỗ trợ (kể cả hỗ trợ trực tuyến) mà người dùng Hợp đồng Bảo trì có thể thực hiện trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ của mỗi người dùng Hợp đồng Bảo trì là đối tượng của Chính sách “Sử dụng Hợp lý” của ITC. Theo các điều khoản của chính sách này, nếu tại bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định riêng của riêng ITC, một người dùng Hợp đồng Bảo trì bị coi là lạm dụng dịch vụ nếu sử dụng vượt quá mức hợp lý mà một người dùng Hợp đồng Bảo trì bình thường có thể sử dụng, thì ITC có quyền đình chỉ hoặc kết thúc việc sử dụng Dịch vụ của người dùng Hợp đồng Bảo trì đó. Thêm vào đó, ITC có quyền đình chỉ hoặc kết thúc bất kỳ Dịch vụ của bất kỳ người dùng Hợp đồng Bảo trì nào, theo quyết định riêng của ITC, khi được ITC xác định là: (a) sử dụng gian lận, (b) sử dụng bởi một người khác không phải là người dùng Hợp đồng Bảo trì đó, hoặc (c) sử dụng cho bất kỳ hệ thống máy tính nào khác ngoài hệ thống đã đăng ký. Trừ khi được được nói rõ trong mô tả dịch vụ, người dùng có thể kết thúc Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách gửi văn bản hoặc thông báo điện tử tới ITC, với điều kiện là người dùng đó sẽ không được quyền đòi hoàn lại bất kỳ khoản phí đã trả trước cho Dịch vụ.

Sử dụng các Dịch vụ Liên lạc

Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ Liên lạc chỉ với mục đích đăng thông tin, gửi và nhận thông điệp và các tài liệu, phần mềm thích hợp. Bằng các ví dụ dưới đây (nhưng không bị giới hạn bởi các ví dụ đó), bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ Liên lạc, bạn sẽ không:

 • Sử dụng Dịch vụ Liên lạc liên quan đến các khảo sát, thi đấu, kinh doanh theo mô hình kim tự tháp, thư chuỗi, thư linh tinh, thư rác hoặc bất kỳ sự nhân bản hoặc thư không mời (thương mại hay mục đích khác).
 • Làm mất uy tín, quấy rối, theo dõi lén lút, đe doạ hoặc bất kỳ hình thức vi phạm các quyền pháp lý (ví dụ quyền cá nhân và quyền công cộng) của những người khác.
 • Đăng thông tin công khai, tải lên, phân phối hoặc reo rắc bất kỳ những chủ đề bất hợp pháp, tên, tài liệu hoặc thông tin không phù hợp, tục tĩu, nói xấu, khiêu dâm, khiếm nhã.
 • Tải lên hoặc bằng cách khác làm cho sẵn dùng, tập tin chứa hình vẽ, ảnh chụp, dịch vụ hoặc các tài liệu khác được bảo hộ bởi luật ví dụ như (nhưng không bị giới hạn bởi những ví dụ này) luật sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, luật nhãn hiệu thương mại, quyền cá nhân hoặc quyền công cộng trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đó, hoặc đã nhận được mọi sự đồng ý cần thiết để làm việc đó.
 • Sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin, bao gồm hình ảnh hoặc ảnh chụp, được tạo ra sẵn dùng thông qua Tài liệu, theo bất cứ cách nào vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại, phát minh, bí mật thương mại, hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
 • Tải lên tập tin chứa virus, mã độc hại (malware) hoặc mã tống tiền (ransonware) hoặc bất kỳ dịch vụ hay chương trình tương tự khác có thể gây hư hại đến sự hoạt động máy tính của người khác hoặc tài sản của người khác.
 • Quảng cáo hoặc chào bán hoặc mua bất kỳ hàng hoá hoặc dịch vụ cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi được Dịch vụ Liên lạc cho phép riêng những thông điệp như vậy.
 • Tải về bất kỳ tập tin được đăng tải bởi người dùng khác của một Dịch vụ Liên lạc mà bạn biết, hoặc bạn lẽ ra phải biết, không được phép tái xuất bản, hiển thị, thực hiện, và/hoặc phân phối mà không được sự cho phép của người dùng đó.
 • Giả mạo hoặc xoá bất kỳ thông báo quyền sở hữu, ví dụ như thuộc tính về tác giả, thông tin pháp lý, hoặc các thông báo phù hợp khác hoặc các bản quyền thiết kế hoặc các nhãn hiệu nguồn gốc hoặc nguồn của dịch vụ hoặc các Tài liệu khác chứa trong tập tin được tải lên.
 • Hạn chế hoặc ngăn cấm bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thụ hưởng Dịch vụ Liên lạc.
 • Vi phạm bất kỳ quy tắc kiểm soát hoặc các chỉ dẫn khác có thể áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ Liên lạc cụ thể nào.
 • Thu hoạch hoặc thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau về những người khác, bao gồm cả địa chỉ e-mail.
 • Vi phạm bất kỳ điều luật có thể áp dụng hoặc quy định của ITC.
 • Tạo ra thông tin danh tính sai với mục đích đánh lạc hướng ITC và những người khác.
 • Sử dụng, tải về hoặc sao chép, cung cấp theo một cách khác (có hay không thu phí) cho một một cá nhân hoặc một thực thể pháp lý bất kỳ nào khác danh sách người dùng, danh sách tài liệu, nội dung các tài liệu, lịch sử sử dụng của người dùng hoặc bất kỳ phần nào của một trong các cách kể trên.

ITC không có nghĩa vụ phải giám sát các Dịch vụ Liên lạc. Tuy nhiên, ITC có quyền xem xét và xóa bỏ bất kỳ Tài liệu, Phần mềm hoặc thông tin nào được đăng lên Dịch vụ Liên lạc và có quyền xoá bỏ bất kỳ tài liệu nào theo quyết định riêng của mình. ITC cũng có quyền kết thúc việc truy cập của bạn tới bất kỳ hoặc toàn bộ Dịch vụ Liên lạc vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì.

ITC có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất kỳ thông tin mà ITC cho là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của chính quyền, quy trình luật pháp, qui định, luật có thể áp dụng, hoặc biên tập, từ chối đăng bài hoặc xoá bỏ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, một phần hoặc toàn bộ, theo quyết định riêng của ITC.

Bất kỳ tài liệu nào được tải lên Dịch vụ Liên lạc có thể là đối tượng của việc giới hạn đăng tin, tái tạo và/hoặc phổ biến; bạn chịu trách nhiệm tôn trọng những giới hạn này nếu bạn tải về những tài liệu đó.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

 • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
 • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

 • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
 • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.