Hướng dẫn kỹ thuật

Gmail - Remote Server returned 550-5.7.1

Lỗi "Remote Server returned 550-5.7.1" khi gửi email tới một địa chỉ Gmail

Tình huống

Bạn là quản trị viên Exchange Server của công ty. Domain công ty giả sử là domain.com và email người dùng tương ứng là

Công ty bạn mới thay đổi domain hoặc mới setup một domain mới. Khi người dùng gửi email tới một địa chỉ email Gmail thì nhận được thông báo lỗi như sau:

mx.google.com gave this error:
[x.x.x.x] The IP you're using to send mail is not authorized to send email directly to our servers. Please use the SMTP relay at your service provider instead. Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NotAuthorizedError m22-v6si4512233pls.147 - gsmtp

Diagnostic information for administrators:
Generating server: your_mail_server.domain.com

mx.google.com
Remote Server returned '550-5.7.1 [x.x.x.x] The IP you're using to send mail is not authorized to 550-5.7.1 send email directly to our servers. Please use the SMTP relay at your 550-5.7.1 service provider instead. Learn more at 550 5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=NotAuthorizedError m22-v6si4512233pls.147 - gsmtp'

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2019 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.